Ngày 17.4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021 – 2026.

34
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai; Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng bí thư cũng chỉ rõ, Hội đồng Lý luận T.Ư cần nhận thức sâu sắc và nỗ lực hơn nữa, khắc phục bằng được những hạn chế, thiếu sót. Tổng bí thư gợi mở thêm một số vấn đề cần lưu ý trong thời gian tới, trước hết cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu công tác lý luận chính trị trong thời kỳ mới.

Tổng bí thư yêu cầu, hội đồng phải tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận, trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo phương pháp luận duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổng bí thư đặc biệt lưu ý, hội đồng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả tham vấn về lý luận chính trị, giúp Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng bí thư nhấn mạnh, với trách nhiệm được giao, hội đồng cần chủ động, thể hiện tốt vai trò là đầu mối phối hợp với các ban, bộ, ngành T.Ư, các cấp ủy địa phương, các cơ quan và đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị cả nước trong hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Tổng bí thư chỉ rõ, hội đồng cần được tiếp tục kiện toàn, đổi mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Hội đồng Lý luận T.Ư đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng và hoàn thiện các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.